O projekcie

Głównym celem projektu jest dostarczenie Internetu mieszkańcom Gminy Niwiska zagrożonym „wykluczeniem cyfrowym”.

Dzięki realizacji projektu 120 gospodarstw domowych i 7 jednostek podległych w ramach działań koordynacyjnych uzyska dostęp do Internetu poszerzając krąg odbiorców usług i treści cyfrowych.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby nie posiadające na dzień składania formularza zgłoszeniowego – dostępu do Internetu i plasujące się w którejś z poniższych grup:

– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub świadczeń rodzinnych,

-dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do wsparcia we współpracy ze szkołami oraz ośrodkiem pomocy społecznej,

-osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

– osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych,

– dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez GUS.

 

Projekt realizowany będzie zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy, zakup sprzętu komputerowego, instalację w gospodarstwach domowych oraz 7 jednostkach podległych i realizację działań w celu płynnego przeprowadzenia Projektu, poza tym przeszkolenie uczestników projektu w zakresie korzystania z komputera, możliwości Internetu, obsługi programów biurowych, umiejętności właściwego wykorzystywania sprzętu.

Z każdego gospodarstwa domowego w szkoleniu weźmie udział 1 osoba, łącznie 120 osób.

 

Działanie zostanie przeprowadzone przez osoby powołane do realizacji projektu we współpracy z ze szkołami oraz ośrodkiem pomocy społecznej.